.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ


Κύριος του Έργου: ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2008
Επιφάνεια: 1.800m2

Για την κάλυψη των επεκτεινόμενων αναγκών της ΚΟΝ.Β.Α. Α.Β.Ε.Ε. κατασκευάστηκαν χώροι ψυκτικών θαλάμων υγιειονομικά ελεγχόμενοι, ψυχροστάσιο και επεκτάσθηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι. Παράλληλα κατασκευάστηκε υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης, πύργος ψύξης, υποσταθμός μέσης τάσης και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος.

web: www.konva.gr
fb: Trata - Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8