.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ


Κύριος του Έργου: BOLERO - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2009
Επιφάνεια: 2.500m2

Για την κάλυψη νέων αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας αναβαθμίστηκαν χώροι επιφάνειας 2.500m2 ενώ έγιναν και περιορισμένες επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου.

web: www.bolero.com.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8