.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ


Κύριος του Έργου: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2008
Επιφάνεια: 1.000m2

Το κεντρικό κτίριο της Μονάδας Παραγωγής και Συσκευασίας Κονιαμάτων της ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. είναι ένας μεταλλικός πύργος συνολικού ύψους 28 μέτρων. Η μεταλλική κατασκευή, επενδεδυμένη με πανέλα πολυουρεθάνης, λειτουργεί ως ικρίωμα επί του οποίου βρίσκονται αναρτημένα σε διάφορες στάθμες σιλό αδρανών υλικών που τροφοδοτούνται από μεταφορικές ταινίες. Συνολικά διαμορφώνονται 7 στάθμες. Το εμβαδό βάσης του πύργου είναι 150 m2 περίπου και το συνολικό εμβαδό 1.000m2. Η θεμελίωσή του εδράστηκε σε μια συστοιχία 10 πασσάλων αιχμής βάθους 15 μέτρων προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των μεγάλων φορτίων. Πλησίον του πύργου κατασκευάστηκαν ένα ακόμη μεταλλικό κτίριο που στεγάζει το σπαστήρα αδρανών υλικών, καθώς και τρεις συστοιχίες με συνολικά 17 σιλό.

web: www.isomat.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8