.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ


Κύριος του Έργου: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε
Περιοχή: Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2009
Επιφάνεια: 9.500m2

Ολοκληρώνοντας τις κτιριακές επεκτάσεις των εγκαταστάσεων της ISOMAT Α.Β.Ε.Ε., προχώρησε και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε επιφάνεια 9.500m2 περίπου. Εκτός από τα νέα τμήματα του οικοπέδου τα οποία δίνονταν για πρώτη φορά σε χρήση αναδιαμορφώθηκαν τμήματα των υφιστάμενων οδών και κρασπεδώσεων ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος λειτουργικός χώρος που θα εξυπηρετεί τις νέες ανάγκες.

web: www.isomat.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8